• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Termen

In deze Algemene Voorwaarden van indedoek.nl, worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Leverancier: indedoek.nl, gevestigd Oude Maatsestraat 14A, 6941 SB te Didam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 61525391.

Klant: consument, in natuurlijk persoon en niet-handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf

Overeenkomst: de overeenkomst tussen leverancier en consument

 

Artikel 2. Algemeen

a. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen leverancier en klant waarop leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

b. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

c. De bestelling of opdracht middels elektronische formulieren van klant aan leverancier geldt als acceptatie van de Algemene Voorwaarden van leverancier.

 

Artikel 3. Aanbiedingen & Overeenkomsten

a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij leverancier om, welke reden dan ook, afziet van een schriftelijk aanbod.

b. Genoemde prijzen zijn in euro (€) en inclusief BTW.

c. Omschrijvingen en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden. Dit geldt niet voor reeds gedane bestellingen op de datum van wijziging.

d. Een overeenkomst wordt aangegaan op het moment dat leverancier een door klant volledig ingevuld elektronisch formulier heeft ontvangen. Klant dient het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop leverancier een bevestiging van bestelling aan klant verzendt, hetzij via email, telefoon of schriftelijk.

e. Leverancier verstuurt bestellingen via PostNL (MyParcel). Voor alle bestellingen wordt er per bestelling € 4,95 in rekening gebracht als vergoeding voor verzendkosten en administratiekosten. De verzendkosten worden niet in rekening gebracht bij bestellingen met een waarde van meer dan €99,- (negenennegentig euro). Het risico voor verzending is voor de klant.

f. Het bestelformulier kan op meerdere wijzen in het bezit komen van leverancier: - via het bestelformulier via de webshop; - per post; - per telefoon.

g. Met het plaatsen van een bestelling middels elektronische formulieren, telefoon of per brief, accepteert klant de Algemene Voorwaarden.

h. Alle genoemde omschrijvingen, afbeeldingen en prijzen zijn onder voorbehoud van type- en scanfouten. Mocht er een fout zijn opgetreden, dan wordt de klant hierover tijdig geïnformeerd.

 

Artikel 4. Betaling

a. Klant betaalt de geplaatste bestelling altijd vooruit door middel van de aangegeven betalingsmogelijkheden op de betaalpagina.

b. De bestelling wordt alleen verzonden als leverancier de betaling van klant ontvangen heeft.

c. De betaling van de bestelling moet binnen 4 werkdagen voldaan zijn aan leverancier.

d. Indien de betaling van de bestelling binnen 4 werkdagen niet voldaan is door klant, zal de bestelling worden geannuleerd.

e. Indien de betaling van de bestelling te laat – dat wil zeggen na 4 werkdagen – voldaan wordt aan leverancier, wordt de betaling minus € 1,50 administratiekosten aan klant retour gestort.

f. De klant kan gebruik maken van de optie `Afterpay` (achteraf betalen). Hiermee gelden een aantal aanvullende regelingen:

I. Indien de klant een geleverd product wenst te ruilen dan blijft de betaalverplichting van klant naar Afterpay in stand;

II. Indien klant een geleverd product wenst te retourneren dan blijft de betaalverplichting van consument naar Afterpay in stand tot het moment waarop de leverancier de vordering annuleert. Leverancier zal nimmer de klant van contant geld voorzien;

III. Leverancier zal duidelijk op de pakbon en op de website vermelden dan bij ruilen of retour brengen van online bestelde artikelen de online betaalverplichting via Afterpay niet komt te vervallen.

 

Artikel 5. Levering

a. De door leverancier opgegeven leveringstijden zijn nimmer te aanschouwen als fatale termijn. De opgegeven leveringstijden zijn een indicatie van de verwachte leveringstermijn.

b. Indien alle bestelde artikelen op voorraad zijn worden deze binnen 24 uur na ontvangst van de betaling verzonden. Indien een deel van de bestelling niet op voorraad is kan leverancier besluiten om over te gaan op deelverzending. Deelverzending geschiedt na overleg met klant en zonder extra kosten voor klant.

c. Mocht leverancier niet in staat zijn – ongeacht welke reden – de door klant bestelde artikelen binnen 30 dagen te leveren, dan is klant gerechtigd de bestelling schriftelijk (e-mail/post) kosteloos te annuleren.

d. De bestelde artikelen zijn gedurende 4 werkdagen voor klant gereserveerd.

e. Klant mag zonder opgaaf van reden binnen 14 werkdagen de koopovereenkomst ontbinden en de producten onbeschadigd, ongedragen, ongewassen en in de originele verpakking retour sturen met bijgesloten factuur. Voor het retourneren brengt leverancier geen kosten in rekening bij de klant. Indien reeds is betaald, zal leverancier het betaalde bedrag na ontvangst van de retourzending terugstorten.

f. Behoud klant de bestelling dan geeft klant daarmee te kennen de bestelling volledig en onherroepelijk te accepteren.

e. Afhalen van bestelde producten is uitsluitend mogelijk op afspraak.

 

Artikel 6. Garantie

a. Leverancier garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt.

b. Behoudens de verplichting die voortkomt uit garantie, is leverancier nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan klant en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van leverancier.

c. Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de internetsite van leverancier wegens onderhoud of anderzijds.

d. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door leverancier geleverde informatie over de door leverancier geleverde producten. Tevens sluit leverancier ieder aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door leverancier gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of telefoon, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

e. Genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van leverancier, klant of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de geleverde artikelen.

f. Een niet zichtbaar gebrek dient klant binnen 14 dagen na ontvangst te melden aan leverancier. Hierna wordt in overleg tussen leverancier en klant een voor beide partijen acceptabele oplossing gezocht.

 

Artikel 7. Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de levering gaat op klant over op het moment dat de levering als pakket door leverancier verzonden wordt.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

a. Indien door leverancier geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van leverancier jegens klant beperkt tot wat in deze algemene voorwaarden in artikel 5 is geregeld.

b. De aansprakelijkheid van leverancier blijft ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van betreffende artikel(en).

c. Leverancier kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de kosten en schade die mochten ontstaan als direct gevolg of indirect gevolg van: - Daden of nalatigheden van klant; - Nalatigheden of ondeskundig handelen door klant wat betreft het onderhoud en verwerken van geleverde goederen; - Beschadigingen aan geleverde goederen ten gevolge van mechanische dan wel biologische invloeden van buitenaf; - Normale slijtage aan geleverde goederen; - Verkleuring en veroudering van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van het licht (uv-straling); - Enige andere van buiten afkomende oorzaak; - Kleurafwijkingen in het gehele assortiment door handmatige afwerkingen of verschil in verfbaden; - Overmacht (zie artikel 9); - Niet kunnen leveren doordat producenten overeenkomsten niet nakomen, overschrijding van de levertijd; - Klant is zelf verantwoordelijk voor het scannen op virussen van de documentatie verzonden door leverancier.

d. De op internet vermelde benamingen, benoemingen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn louter aangegeven als indicatie om een product te kunnen omschrijven/tonen. Aan deze kunnen geen rechten worden ontleend, daar deze op meerdere manieren zijn te interpreteren. Artikelen, onderdelen van artikelen of de verpakkingen kunnen afwijken van de op internet vermelde benamingen, benoemingen, omschrijvingen en afbeeldingen.

 

Artikel 9. Overmacht

a. Onder overmacht van leverancier wordt verstaan elke onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen van leverancier jegens klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen van leverancier in redelijkheid niet van leverancier gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door leverancier of toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties.

b. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

 

Artikel 10. Retourneren

a. Op alle producten die klant bij leverancier besteld, verleent leverancier de garantie die van het betreffende product verwacht mag worden. Indien klant niet tevreden is met de geleverde producten, bestaat de mogelijkheid tot retourneren.

b. Klant kan de bij leverancier bestelde goederen altijd en zonder opgave van reden retourneren. Op deze retourregeling zijn er een aantal voorwaarden van toepassing, welke hieronder volgen:

- Klant dient leverancier binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel op de hoogte te stellen van de wens te retourneren;

- Leverancier dient de goederen binnen 14 dagen na het bericht van klant met daarin de wens van klant te retourneren retour te ontvangen;

- Leverancier dient de goederen in originele staat, volledig en ongeschonden retour te ontvangen;

- Eventuele schoonmaakkosten door het niet schoon zijn, vreemde geuren hebben of sporen van gebruik bevatten van de goederen worden in mindering gebracht op het te retourneren bedrag;

- Klant meldt de retourzending binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling per e-mail op info@indedoek.nl aan leverancier;

- Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen door leverancier. Indien klant aan bovenstaande voorwaarden voldoet zal het reeds ontvangen aankoopbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending aan klant worden teruggeboekt. De portokosten voor de retourzending zijn €2,50.

c. De klant kan gebruik maken van de optie `Afterpay` (achteraf betalen). Hiermee gelden een aantal aanvullende regelingen:

I. Indien de klant een geleverd product wenst te ruilen dan blijft de betaalverplichting van klant naar Afterpay in stand;

II. Indien klant een geleverd product wenst te retourneren dan blijft de betaalverplichting van consument naar Afterpay in stand tot het moment waarop de leverancier de vordering annuleert. Leverancier zal nimmer de klant van contant geld voorzien;

III. Leverancier zal duidelijk op de pakbon en op de website vermelden dan bij ruilen of retour brengen van online bestelde artikelen de online betaalverplichting via Afterpay niet komt te vervallen.

 

Artikel 11. Privacy

a. Voor zover er op leverancier wettelijke of andersoortige regels ter zake van privacy van toepassing zijn, zal leverancier deze respecteren en naleven.

b. De informatie die verzameld wordt gebruikt leverancier om de bestellingen van klant te kunnen verwerken. Indien noodzakelijk gebruikt leverancier de door klant ingevulde gegevens om in contact met klant te treden.

c. De informatie die verzameld wordt gebruikt leverancier voor het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten, invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Indien klant van leverancier geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kan klant per e-mail aan leverancier laten weten.

d. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Artikel 12. Copyright

Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal leverancier juridische stappen ondernemen.

 

Artikel 13. Klachten

a. Indien klant klachten heeft of ontevredenheid ervaart over bepaalde zaken, dient klant contact op te nemen met leverancier. Dit kan telefonisch op nummer 0630018361 of per email via info@indedoek.nl.

b. een geschil kan de klant voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Artikel 14. Recht Op elke overeenkomst tussen leverancier en klant is het Nederlands Recht van toepassing.